Skip to content

Cấu trúc Obsidian Vault

Tổ chức ghi chú theo phương pháp PARA

Giới thiệu

PARA là viết tắt của “Projects” (Dự án), “Areas” (Lĩnh vực), “Resources” (Tài nguyên) và “Archives” (Lưu trữ). Đây là bốn phân loại chính mà tác giả Tiago Forte đề xuất chúng ta nên sử dụng để tổ chức thông tin trong cuộc sống và công việc của mình.

Image title

Phương pháp PARA | Building a Second Brain – Tiago Forte
  1. Projects (Dự án) – Những điều bạn “đang thực hiện”: Công việc ngắn hạn bạn đang thực hiện, có thời gian bắt đầu và kết thúc rõ ràng. Ví dụ: dự án trong công việc, học lập trình, tham gia marathon.
  2. Areas (Lĩnh vực) – Những điều bạn quan tâm trong cuộc sống: Trách nhiệm dài hạn mà bạn quan tâm trong cuộc sống, như nghề nghiệp cụ thể, lĩnh vực trong cuộc sống, sở thích cá nhân. Không có thời điểm kết thúc cố định.
  3. Resources (Tài nguyên) – Những điều tôi nhắc đến trong tương lai: Thông tin hữu ích bạn muốn lưu trữ và tham khảo trong tương lai, như chủ đề quan tâm, tài liệu nghiên cứu, sở thích cá nhân.
  4. Archives (Lưu trữ) – Việc đã hoàn thành hoặc ngừng làm: Chứa mục đã hoàn thành hoặc ngừng làm, giữ cho ngăn nắp và dễ tìm lại khi cần.