Skip to content

Ghi chú trực quan & lưu đồ

Excalidraw

Giới thiệu

Excalidraw là một công cụ miễn phí cho phép tạo ra các ghi chú trực quan, vẽ, tạo lưu đồ, vv và được tích hợp hoàn hảo trong Obsidian. Bạn sở hữu sức mạnh quản lý và liên kết thông tin của Obsidian lẫn khả năng minh họa ý tưởng của mình với Excalidraw để thúc đẩy khả năng sáng tạo.

Trong video 30 phút này, mình sẽ hướng dẫn bạn làm quen và sử dụng Excalidraw một cách nhanh chóng và toàn diện nhất.

Làm quen không gian làm việc

Trong hình minh họa dưới đây, bạn sẽ làm quen cách kích hoạt hầu hết các menu chức năng trong Excalidraw để làm việc hiệu quả.

Các đối tượng chính trong ghi chú

Dưới đây là các đối tượng chính được Excalidraw hỗ trợ.

Các nhóm thao tác chính

Trong một màn hình duy nhất, bạn sẽ hình dung được hầu hết các thao tác chính làm việc trong Excalidraw.

Các cài đặt cơ bản

Excalidraw cho phép tùy biến các chức năng khá đa dạng. Dưới đây là một số thiết lập quan trọng và cơ bản nhất bạn sẽ muốn thực hiện liên quan đến việc lưu và tổ chức các chi chú.

Phím tắt mặc định

Lưu ý

Phím tắt là "vũ khí bí mật" giúp bạn thao tác nhanh chóng, trở thành pro user cho bất kỳ công cụ nào. Dưới đây là danh sách các phím tắt được hỗ trợ bởi Excalidraw. Một số thao tác có phím tắt trùng với phím tắt trong Obsidian sẽ không thể thực hiện được chức năng chính sách.

Phím tắt công cụ

Công cụ Mô tả Phím tắt
Hand (panning tool) Di chuyển canvas H
Selection Chọn V hoặc 1
Rectangle Hình vuông/chữ nhật R hoặc 2
Diamond Hình thoi/bình hành D hoặc 3
Ellipse Hình elip/tròn O hoặc 4
Arrow Mũi tên A hoặc 5
Line Đường kẻ L hoặc 6
Draw Vẽ tay P hoặc 7
Text Văn bản T hoặc 8
Insert image Chèn ảnh 9
Eraser Tẩy / gôm E hoặc 0
Frame tool Tạo khung F
Laser pointer Bút laze (công cụ chỉ trỏ trên màn hình) K
Pick a colhoặc from the canvas Chọn màu (colhoặc picker) I hoặc Shift + S hoặc Shift + G
Edit line/arrow points Chỉnh điểm trên sửa đường kẻ, mũi tên Ctrl + Enter
Edit text / add label Chỉnh sửa văn bản, thêm nhãn Enter
Pick a colhoặc from canvas Chọn màu từ canvas Enter hoặc Shift + Enter
Finish editing (text edithoặc) Hoàn tất sửa văn bản Esc hoặc Ctrl + Enter
Curved arrow Mũi tên gấp khúc A + click + click + click
Curved line Đường kẻ gấp khúc L + click + click + click
Add a new line (text edithoặc) Thêm dòng mới (văn bản) Enter hoặc Shift Enter
Prevent arrow binding Chặn gán mũi tên vào đối tượng Ctrl
Add/ Update link fhoặc a selected shape Thêm hoặc sửa liên kết (url) cho hình được chọn Ctrl + K

Phím tắt trong chế độ xem

Chế độ xem Mô tả Phím tắt
Zoom in Phóng to Ctrl + +
Zoom out Thu nhỏ Ctrl + -
Reset zoom Đặt lại thu/phóng Ctrl + 0
Zoom to fit all elements Phóng to vừa các đối tượng Shift + 1
Zoom to selection Phóng to đến đối tượng được chọn Shift + 2
Move page up/down Di chuyển trang xem phía trên / dưới PgUp hoặc PgDn
Move page left/right Di chuyển trang, xem phía trái / phải Shift + PgUp hoặc Shift + PgDn
Zen mode Chế độ tối giản Alt + Z
Snap to objects Bám dính đối tượng Alt + S
Show grid Hiện đường kẻ Ctrl + '
View mode Chế độ xem Alt + R
Toggle theme Bật giao diện tối/sáng Alt + Shift + D
Stats fhoặc nerds Hiện thống kê Alt + /

Phím tắt khi soạn thảo

Thao tác Mô tả Phím tắt
Move canvas Di chuyển canvas Space + drag hoặc Wheel + drag
Reset the canvas Đặt lại canvas Ctrl + Delete
Delete Xóa Delete
Cut Cắt Ctrl + X
Copy Sao chép Ctrl + C
Paste Dán Ctrl + V
Paste as plaintext Dán dạng văn bản thuần Ctrl + Shift + V
Select all Chọn tất cả Ctrl + A
Deep select Chọn đối tượng con thuộc một nhóm Ctrl + click
Deep select within box, and prevent dragging Chọn đối tượng con, chặn di chuyển đối tượng Ctrl + drag
Copy to clipboard as PNG Chép vào bộ nhớ tạm dạng hình PNG Shift + Alt + C
Copy styles Sao chép kiểu Ctrl + Alt + C
Paste styles Dán kiểu Ctrl + Alt + V
Send to back Dời lớp được chọn xuống dưới Ctrl + Shift + [
Bring to front Dời lớp được chọn lên trên Ctrl + Shift + ]
Send backward Dời lớp được chọn 1 cấp xuống dưới Ctrl + [
Bring or forward Dời lớp được chọn 1 cấp lên trên Ctrl + ]
Align top Căn phía đầu Ctrl + Shift + Up
Align bottom Căn phía cuối Ctrl + Shift + Down
Align left Căn trái Ctrl + Shift + Left
Align right Căn phải Ctrl + Shift + Right
Duplicate Tạo bản sao Ctrl + D hoặc Alt + drag
Lock/unlock selection Khóa/bỏ khóa công cụ chọn Ctrl + Shift + L
Undo Khôi phục lùi Ctrl + Z
Redo Khôi phục tiến Ctrl + Y hoặc Ctrl + Shift + Z
Group selection Nhóm các đối tượng được chọn Ctrl + G
Ungroup selection Tách nhóm các đối tượng được chọn Ctrl + Shift + G
Flip horizontal Lật ngang Shift + H
Flip vertical Lật dọc Shift + V
Show stroke color picker Hiện công cụ chọn màu viền S
Show background color picker Hiện công cụ chọn màu nền G
Decrease font size Giảm cỡ chữ Ctrl + Shift + <
Increase font size Tăng cỡ chữ Ctrl + Shift + >

Draw.io

Draw.io hay Diagram.net là một công cụ vẽ lưu đồ mã nguồn mở, miễn phí trên nền web. Draw.io được hỗ trợ trong Obsidian dưới dạng một community plugin cho phép bạn tạo ra các lưu đồ minh họa cho ý tưởng, quy trình làm việc dễ dàng.

Mermaid

Giới thiệu

mermaid là công cụ biểu diễn dữ liệu (charting) trên nền tảng JavaScript, cho phép tạo ra các dạng đồ họa dựa trên cú pháp kiểu Markdown dạng "code". Bạn có thể sử dụng mermaid để tạo ra các diagram, flowchart đẹp mắt với cú pháp tương đối thú vị. Mermaid được hỗ trợ trong Obsidian và hầu hết các ứng dụng sử dụng markdown phổ biến.